געפונען די וועג - Gefinen Di Veig

געפונען די וועג - Gefinen Di Veig

Item # 5969
 
(0 reviews)  

איבערלעבן מיט יאסעלע די שטורעמישע חדשים פון ווען די מלחמה האט אויסגעפלאצט אין יאר תש"ח. יאסעלע, איינער פון די טויזנט פינעף הונדערט איינוואוינער וואס האבן געוואוינט אין קליין אידישן קווארטאל אין אלט שטאט פון ירושלים. טויזנטער ירדנער סאלדאטן האבן עס באלאגערט, מען קען נישט אנטלויפן. נישטא גענוג עסן און קוים וואס צו טרינקען. די הויכהילכער פון פיינט סטראשען זיך אונטערצוגעבן - אבער די איינציגע אידישע זעלנער וואס זענען נאך געבליבן אנטזאגן זיך. ווי אזוי זענען זיי געראטעוועט געווארן? פארוואס איז יאסעלע אריינגעלאפן צוריק אין געפאר? דאס און נאך אסאך מער פון דעם דערציילט יאסעלע אין זיינע סלעטער
Weight 2.00 lbs
 Our price
$19.00
Quantity
: *
: *
: *
 
Arched Zemiros Shabbos
Style # 596
Style # 640
In Forest Fields: A Unique Guide to Personal Prayer by Rabbi Shalom Arush
Arched Zemiros Shabbos Style # 596 Style # 640 In Forest Fields: A Unique Guide to Personal Prayer by Rabbi Shalom Arush
$3.20
$14.00
 
My Very Own Mitzvah Mouth
Let's Go Shopping
דער וועג צום אוצר - Di Veig Tzim Oitzur
צוויי טראפן וואסער - Tzvei Trupin Vasser
My Very Own Mitzvah Mouth Let's Go Shopping דער וועג צום אוצר - Di Veig Tzim Oitzur צוויי טראפן וואסער - Tzvei Trupin Vasser
$12.75
$10.00
$18.25
$24.00
 
Otzar Hamachshava From Rav Tzaddok HaCohen From Lublin
Otzar Hamachshava From Rav Tzaddok HaCohen From Lublin
$16.50
There have been no reviews